♥ littledog ♥ маленькие собачки в розовом ♥ литтлдог ♥

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Какие права и обязанности владельцев животных?

Сообщений 1 страница 6 из 6

1

Які права та обов’язки власників тварин?
Версия для печати

 
Згідно п. 3 «Правил уримання домашніх собак та котів в м. Києві» власникам тварин:

3.1. Власникам собак і котів дозволяється утримувати цих тварин:

у квартирах, де проживає одна сім’я, за кількістю, обмеженою можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цих Правил;
у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири;
на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території та наявна попереджувальна табличка про існування тварини;
на території і/або приміщенні, що не належить власнику тварини на правах власності за умови письмової згоди власника території і/або приміщення;
у куточках живої природи у встановленому порядку за погодженням з державними органами санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;
на територіях об’єктів будівництва, підприємств, установ, організацій за умов наявності обладнаних приміщень та попереджувальної таблички про існування тварини.
Власники собак, які проживають у багатоквартирних будинках, повинні забезпечувати тишу – попереджувати лай собак у період з 2200 до 0800.

Забороняється утримувати собак та котів у місцях загального користування (коридорах, приміщеннях підвального типу, на сходах, горищах тощо).

3.2. Забороняється утримувати собак незареєстрованими належним чином.

3.3. Якщо відсутня можливість подальшого утримання тварини, її власник зобов’язаний передати тварину у власність іншій особі або здати в притулок (міні-притулок) для тварин.

3.4. При утриманні собак і котів їх власникам необхідно:

запобігати прояву небезпечних дій з боку тварин, які утримуються, по відношенню до людей, інших тварин або майна;
забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм та громадського порядку;
упереджувати можливість безконтрольного виходу тварини поза межі місця її утримання.
Якщо власником собаки чи кота є юридична особа, в обов’язковому порядку, повинна бути визначена особа, яка безпосередньо несе відповідальність за тварину.

3.5. Власник потенційно небезпечної собаки також забов’язаний:

підтвердити її адаптованість в умовах міста шляхом тестування за програмою «Собака-компаньйон»;
пройти процедуру обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з вимогами чинного законодавства.
3.6. Власник собаки, що визнана небезпечною, також забов’язаний:

поставити її на особистий облік та пройти процедуру електронної ідентифікації у комунальному підприємстві «Центр ідентифікації тварин»;
у встановлений термін підтвердити її адаптованість в умовах міста шляхом тестування за програмою «Собака-компаньйон»;
пройти процедуру обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, згідно з вимогами чинного законодавства.
3.7. Якщо потенційно небезпечна або визнана небезпечною собака не змогла пройти тестування за програмою «Собака-компаньйон» у встановлений термін, її власник повинен ізолювати таку тварину або передати для охорони об’єктів будівництва, приватних будинків тощо.

3.8. Особи, що займаються дресируванням тварин, повинні мати відповідну професійну підготовку та реєстраційне свідоцтво встановленого зразка.

3.9. При дресируванні або використанні собаки забороняється:

нацьковувати одну тварину на іншу;
перевищувати фізіологічне навантаження;
примушувати тварин до дії або використовувати засоби, що травмують їх.
3.10. При використанні собаки для охорони території повинні бути встановлені попереджувальні надписи про небезпеку.

3.11. Власники собак та котів повинні регулювати приплід власних тварин. З метою регулювання чисельності тварин, які не мають племінної цінності, проводити стерилізацію як гуманний метод зменшення поголів’я тварин.

3.12. Власникам собак та котів забороняється займатися розведенням тварин:

з уродженими вадами;
генетично та фізіологічно несумісних;
з перевищенням фізіологічного навантаження;
при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства.
3.13. При проведенні масових видовищних, зоотехнічних, спортивних та інших заходів за участю собак і котів організаторам необхідно отримати відповідні дозволи від Управління ветеринарної медицини в м. Києві та від комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин».

3.14. У м. Києві забороняється:

жорстоко поводитись з тваринами або знущатися, знищувати їх;
проводити собачі бої, а також селекціонувати, навчати та використовувати собак для боїв;
використовувати собак та котів для отримання з них м’яса і шкурок;
навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;
купати тварин на території міських пляжів та у фонтанах.
Джерело:  КП «Центр ідентифікації тварин»

___________________________________________________________________________

Какие права и обязанности владельцев животных?
Версия для печати

Согласно п. 3 «Правил содержания домашних собак и кошек в г. Киеве» владельцам животных:

3.1. Владельцам собак и кошек разрешается содержать этих животных:

в квартирах, где проживает одна семья, по количеству, ограниченной возможностью обеспечения им условий содержания в соответствии с требованиями настоящих Правил;
в квартирах, где проживает несколько семей, только с письменного согласия всех совершеннолетних жильцов квартиры;
на территории приусадебного земельного участка при условии, Если ограда этого участка обеспечивает изоляцию животных на этой территории и имеется предупредительная табличка о существовании животного;
на территории и / или помещении, Не принадлежащего владельцу животного на правах собственности при условии письменного согласия владельца территории и / или помещения;
в уголках живой природы в установленном порядке по согласованию с государственными органами санитарно-эпидемиологической службы и ветеринарной медицины;
на территориях объектов строительства, предприятий, учреждений, Организаций при условии наличия оборудованных помещений и предупредительной таблички о существовании животного.
Владельцы собак, проживающих в многоквартирных домах, должны обеспечивать тишину - предотвращать лай собак в период с 2200 до 0800.

Запрещается содержать собак и кошек в местах общего пользования (коридорах, помещениях подвального типа, на лестницах, чердаках и т.п.).

3.2. Запрещается содержать собак незарегистрированными должным образом.

3.3. Если отсутствует возможность дальнейшего содержания животного, ее владелец обязан передать животное в собственность другому лицу или сдать в приют (мини-приют) для животных.

3.4. При содержании собак и кошек их владельцам необходимо:

предотвращать проявления опасных действий со стороны животных, содержащихся, в отношении людей, других животных или имущества;
обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и общественного порядка;
упреждать возможность бесконтрольного выхода животных за пределы места его содержания.
Если владельцем собаки или кошки является юридическое лицо, в обязательном порядке, должно быть определено лицо, которое непосредственно несет ответственность за животное.

3.5. Владелец потенциально опасной собаки также обязан:

подтвердить ее адаптируемость в условиях города путем тестирования по программе "Собака-компаньон»;
пройти процедуру обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть нанесен третьим лицам, согласно требованиям действующего законодательства.
3.6. Владелец собаки, которая признана опасной, также обязан:

поставить ее на личный учет и пройти процедуру электронной идентификации в коммунальном предприятии «Центр идентификации животных»;
в установленный срок подтвердить ее адаптируемость в условиях города путем тестирования по программе "Собака-компаньон»;
пройти процедуру обязательного страхования ответственныхности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам, согласно требованиям действующего законодательства.
3.7. Если потенциально опасная или признанная опасной собака не смогла пройти тестирование по программе «Собака-компаньон» в установленный срок, ее владелец должен изолировать такое животное или передать для охраны объектов строительства, частных домов и т.д.

3.8. Лица, занимающиеся дрессировкой животных, должны иметь соответствующую профессиональную подготовку и регистрационное свидетельство установленного образца.

3.9. При дрессировке или использовании собаки запрещается:

натравливать одно животное на другой;
превышать физиологическая нагрузка;
принуждать животных к действию или использовать средства, которые травмируют их.
3.10. При использовании собаки для охраны территории должны быть установлены предупредительные надписи об опасности.

3.11. Владельцы собак и кошек должны регулировать приплод собственных животных. С целью регулирования численности животных, не имеющих племенной ценности, проводить стерилизацию как гуманный метод уменьшения поголовья животных.

3.12. Владельцам собак и кошек запрещается заниматься разведением животных:

с врожденными пороками;
генетически и физиологически несовместимых;
с превышением физиологической нагрузки;
при невозможности дальнейшего содержания и устройства потомства.
3.13. При проведении массовых зрелищных, зоотехнических, спортивных и других мероприятий с участием собак и кошек организаторам необходимо получить соответствующие разрешения от Управления ветеринарной медицины в г. Киеве и от коммунального предприятия «Центр идентификации животных».

3.14. В г. Киеве запрещается:

жестоко обращаться с животными или издеваться, уничтожать их;
проводить собачьи бои, а также селекционировать, Обучать и использовать собак для боев;
использовать собак и кошек для получения из них мяса и шкурок;
обучать собак атаковать человека в жизненно важные органы;
купать животных на территории городских пляжей и в фонтанах.
Источник: КП «Центр идентификации животных»

0

2

Алиса написал(а):

Владельцы собак, проживающих в многоквартирных домах, должны обеспечивать тишину - предотвращать лай собак в период с 2200 до 0800.

Украина рулит! ))) а у нас есть такои закон в России??

0

3

Алиса Да сильно…. Думаю у нас должно быть что-то  хотя бы похожее)

0

4

Ага, от такі у нас правила))  :D

0

5

Алиса написал(а):

Ага, от такі у нас правила))

Мощно, мощно))))) :D

0

6

:D
Если б их еще соблюдали!  :D

0Создать форум